งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

คู่มือสำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา

คู่มือขั้นตอนการดำเนินการกู้ยืม/ปฏิทินการดำเนินการกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
สำหรับผู้กู้ยืมทุกลักษณะ ทุกคณะ ทุกชั้นปี ภาคปกติ/ภาคกศ.ปช. ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566
(เฉพาะผู้กู้ยืมรายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา)

ขั้นตอนที่ กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ดาวน์โหลดคู่มือ
1 - เข้าร่วมกิจกรรมประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการกู้ยืม 17 - 31 ก.ค. 2566  ดาวน์โหลด
2 - ลงทะเบียนสำหรับเข้าใช้งานระบบ DSL 17 - 31 ก.ค. 2566  ดาวน์โหลด
- ลงทะเบียนสำหรับเข้าใช้งานระบบบริการงานทุนและแนะแนว 17 - 31 ก.ค. 2566  ดาวน์โหลด
3 - แจ้งความประสงค์กู้ยืมเงิน ผ่านระบบบริการงานทุนและแนะแนว 17 - 31 ก.ค. 2566  ดาวน์โหลด
- ยื่นคำขอกู้ยืมเงินและอัปโหลดส่งเอกสาร ผ่านระบบ DSL  17 - 31 ก.ค. 2566  ดาวน์โหลด
4 - ตรวจสอบผลการพิจารณาคำขอโดยหน่วยงานภายนอก ผ่านระบบ DSL 18 ก.ค. - 7 ส.ค. 2566  ดาวน์โหลด
5 - ตรวจสอบผลการพิจารณาคำขอกู้ยืมเงินโดยสถานศึกษา ผ่านระบบ DSL 15 - 25 ส.ค. 2566 ดาวน์โหลด
6 - ตรวจสอบผลการอนุมัติคำขอกู้ยืมเงินโดยกองทุน ผ่านระบบ DSL รอติดตามประกาศ -
- ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับอนุมัติคำขอกู้ยืม ผ่านเว็บไซต์งานทุนและแนะแนว รอติดตามประกาศ -
7 ขั้นตอนถัดไปหลังจากได้รับอนุมัติกู้ยืม ให้รอติดตามประกาศจากงานทุนและแนะแนว

 


 

 

 

ผู้เผยแพร่ Admin-Web