งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ทุนประจำปี/ทุนให้เปล่า

ผู้เผยแพร่ Admin-II

ทุนการศึกษาประจำปี (ทุนวันไหว้ครู)


ความเป็นมา

ทุนการศึกษาประจำปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นทุนการศึกษาประเภททุนให้เปล่า ไม่มีข้อผูกพันใด ๆ ในการรับทุน โดยแหล่งที่มาของเงินทุนจะมาจากการบริจาคขององค์กรต่าง ๆ มูลนิธิ กองทุน บุคลากรทางการศึกษา หรือบุคคลทั่วไป เพื่อมอบให้แก่นักศึกษาที่มีความประพฤติดี เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอ และหรือขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยจะจัดพิธีมอบทุนการศึกษานี้ในวันไหว้ครูของทุกปีการศึกษา

คุณสมบัติผู้มีสิทธิขอรับทุน

1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างได้รับทุนประเภทอื่น (ยกเว้นทุนกู้ยืมกยศ.)
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของภาคการศึกษาล่าสุดไม่น้อยกว่าที่กำหนด มีรายละเอียดดังนี้
    3.1 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 - 5 ไม่น้อยกว่า 2.00
    3.2 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (นักศึกษาเข้าใหม่) ไม่น้อยกว่า 1.80
4. เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยและหรือกิจกรรมจิตอาสาที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอ
5. เป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรมจริยธรรม ไม่เคยประพฤติผิดวินัย

ขั้นตอนการดำเนินการ

1. ติดตามประกาศการรับสมัครและปฏิทินทุนการศึกษาให้เปล่าผ่านทางเว็บไซต์งานทุนและแนะแนว
2. ดาวน์โหลดใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์งานทุนและแนะแนว กรอกรายละเอียดและแนบเอกสารที่กำหนด
3. ส่งใบสมัครภายในวันและเวลาที่กำหนด ณ ห้องงานทุนและแนะแนว อาคาร 34 ชั้น 2
4. เข้ารับการสัมภาษณ์ตามคณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่
5. ติดตามผลการสัมภาษณ์คัดเลือกผ่านทางเว็บไซต์งานทุนและแนะแนว
6. รายงานตัวเพื่อเข้ารับฟังคำชี้แจงในการรับทุนการศึกษา หากนักศึกษาไม่มารายงานตัวจะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์และประสงค์ไม่ขอรับทุนการศึกษา
7. เข้ารับทุนการศึกษาในพิธีมอบทุนการศึกษา หากนักศึกษาไม่เข้ารับทุนในพิธีจะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์และประสงค์ไม่ขอรับทุนการศึกษา

ผู้เผยแพร่ Admin-II