งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา
           งานทุนและแนะแนว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มีนาคม
พ.ศ.2538 โดยมีหลักการเพื่อให้นักศึกษา ซึ่งมาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อยกู้ยืมเพื่อศึกษาต่อและต้องชำระหนี้คืนพร้อมดอกเบี้ยในอัตราต่ำเมื่อจบการศึกษาแล้ว โดยได้เริ่มดำเนินการให้นักศึกษากู้ยืมครั้งแรกในปีการศึกษา 2539 ซึ่งขณะนั้น “ฝ่ายกองทุน” รับผิดชอบการให้กู้ยืมแก่นักศึกษา และดำเนินงานตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2541 และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะมีทุนการศึกษาต่าง ๆ จากหน่วยงานภายในสถาบัน และหน่วยงานภายนอกเพิ่มเข้ามา

          ต่อมาในปีการศึกษา 2548  “ฝ่ายกองทุน”  ได้ยุบรวมเข้ากับ “ฝ่ายสนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ” และได้ตั้งชื่อหน่วยงานว่า “งานทุนและแนะแนว” โดยสังกัดกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปัจจุบัน งานทุนและแนะแนว ตั้งอยู่ที่อาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา อาคาร 34 ชั้น 2 ห้อง 34.02.05 ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สถานที่ตั้ง

           ปัจจุบันงานทุนและแนะแนว ตั้งอยู่ ณ อาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา (อาคาร 34 ชั้น 2) ห้อง 34.02.05
บริเวณทิศเหนือของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา