งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ทุนกู้ยืมเงินฉุกเฉินไทยช่วยไทย

ปีการศึกษา ภาคการศึกษา กำหนดการส่งเอกสาร รายละเอียด
2566 1 17 ก.ค. - 5 ส.ค. 2566 คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
2565 2 สิ้นสุดระยะเวลาส่งเอกสาร คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
2565 1 สิ้นสุดระยะเวลาส่งเอกสาร คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
2564 2 สิ้นสุดระยะเวลาส่งเอกสาร คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
2564 1 สิ้นสุดระยะเวลาส่งเอกสาร คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
2563 2 สิ้นสุดระยะเวลาส่งเอกสาร คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
2563 1 สิ้นสุดระยะเวลาส่งเอกสาร คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
2562 2 สิ้นสุดระยะเวลาส่งเอกสาร คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
2562 1 สิ้นสุดระยะเวลาส่งเอกสาร คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

 

ผู้เผยแพร่ Admin-II

กองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย 


ความเป็นมา

           มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดตั้งกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทยโดยมีนโยบายเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายทางการศึกษา โดยให้นักศึกษากู้ยืมเพื่อใช้ในการลงทะเบียนเรียนของแต่ละภาคการศึกษาเท่ากับจำนวนเงินที่ลงทะเบียนเรียนโดยไม่มีดอกเบี้ย (ไม่รวมค่าปรับ) ซึ่งจะให้ดำเนินการกู้ยืมได้ในช่วงต้นของแต่ละภาคการศึกษา และนักศึกษาจะต้องดำเนินการคืนเงินก่อนสอบปลายภาค 1 สัปดาห์

คุณสมบัติผู้มีสิทธิกู้ยืม

1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ทั้งภาคปกติและภาคกศ.ปช.
2. เป็นผู้ที่มีผลการเรียนอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.00
4. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างรับทุนจากกองทุนเงินให้กู้ยืมของรัฐบาลและหรือทุนทุกประเภท
4. ไม่เป็นผู้ที่ติดค้างเงินกู้ยืมของกองทุนนี้

คุณสมบัติผู้ค้ำประกัน

ข้าราชการพลเรือนระดับ ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป หรือเทียบเท่า

หลักฐานประกอบการกู้ยืม

1. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา ของผู้กู้ยืม
2. สำเนาใบแสดงผลการลงทะเบียนเรียน (ทบ.6) ของผู้กู้ยืม
3. สำเนาใบแสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของภาคการศึกษาล่าสุด ของผู้กู้ยืม
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ ของผู้ค้ำประกัน
5. สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ค้ำประกัน

ขั้นตอนการขอกู้ยืม

1. ติดตามประกาศปฏิทินการดำเนินงานกองทุนเงินกู้ยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทยแต่ละภาคการศึกษาผ่านทางเว็บไซต์งานทุนและแนะแนว
2. ติดต่อรับและส่งเอกสารภายในวันและเวลาที่กำหนด ณ ห้องงานทุนและแนะแนว อาคาร 34 ชั้น 2
3. ติดตามประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมผ่านทางเว็บไซต์งานทุนและแนะแนว
4. ติดต่อรับใบอนุมัติการกู้ยืมภายในวันและเวลาที่กำหนด ณ ห้องงานทุนและแนะแนว อาคาร 34 ชั้น 2
5. นำใบอนุมัติการกู้ยืมและใบลงทะเบียนเรียน (ทบ.6) ไปยื่นที่กองคลัง อาคาร 9 ชั้น 1
6. ชำระเงินคืนภายในวันที่กำหนด

การคืนเงินกู้ยืม

ผู้กู้ยืมจะต้องคืนเงินเต็มจำนวนตามที่กู้ไปครั้งเดียวภายในระยะเวลาที่กำหนด หากไม่ชำระเงินคืนตามกำหนดจะต้องเสียค่าปรับในการคืนเงินล่าช้า เป็นจำนวน 200 บาท และอาจไม่ได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไป

ผู้เผยแพร่ Admin-II