งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 ปรัชญา

         "เสริมโอกาส สร้างชีวิต คู่คิดนักศึกษา"


 วิสัยทัศน์

         งานทุนและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษา ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยให้กู้ยืมสำหรับเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพระหว่างการศึกษา อีกทั้งยังสนับสนุนให้นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน โดยการจัดจ้างนักศึกษาทำงานตามหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย การจัดกิจกรรมเปิดโลกอาชีพและแนะแนวอาชีพอิสระ การจัดนัดพบแหล่งงาน เพื่อช่วยเหลือให้นักศึกษามีโอกาสยกระดับความเป็นอยู่ของครอบครัวให้ดีขึ้น

 พันธกิจ

          เพิ่มโอกาสนักศึกษา ให้ได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น สร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษาเพื่อสร้างฐานอนาคต ยกระดับความเป็นอยู่ของครอบครัวให้ดีขึ้น พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติ เพื่อเป็นกำลังของการพัฒนาชาติต่อไป