งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

เอกสาร

รายละเอียด

ดาวน์โหลด

กยศ.101
 แบบคำขอกู้ยืมเงิน (ยกเลิกใช้ปีการศึกษา 2564)
ยกเลิกใช้
กยศ.102
 หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ยืมเงิน (ปีการศึกษา 2566)
พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542
 ดาวน์โหลด
 ดาวน์โหลด
กยศ.103
 หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา (ยกเลิกใช้ปีการศึกษา 2564)
ยกเลิกใช้
กยศ.108
 แบบรายงานข้อมูลผู้กู้ยืม (ปีการศึกษา 2566)
 ดาวน์โหลด
กยศ.204
 แบบรายงานสถานภาพการศึกษา (ปีการศึกษา 2566)
 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม
 บันทึกข้อความ
 ตัวอย่างบันทึกข้อความ
 หนังสือแสดงความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล ฯ
 ดาวน์โหลด
 ดาวน์โหลด
 ดาวน์โหลด
อื่น ๆ
 หนังสือรับรองสถานภาพครอบครัวของผู้ขอกู้ยืมเงิน (ปีการศึกษา 2564)
 ดาวน์โหลด

เอกสารงานทุนการศึกษา

เอกสาร

รายละเอียด

ดาวน์โหลด

 ทุนกู้ยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย
 แบบคำขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย (ปีการศึกษา 2563)
 ตัวอย่างแบบคำขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย
 แนวปฏิบัติกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย
 ดาวน์โหลด
 ดาวน์โหลด
 ดาวน์โหลด
 ทุนการศึกษาให้เปล่า
 แบบขอรับทุนการศึกษาให้เปล่า (วันไหว้ครู) (ปีการศึกษา 2563)
 แบบขอรับทุนการศึกษา
 ดาวน์โหลด
 ดาวน์โหลด
 โครงการราชภัฏเสริมโอกาส
 ใบสมัครโครงการราชภัฏเสริมโอกาส (ปีการศึกษา 1/2564)
 รายชื่อหน่วยงานในโครงการราชภัฏเสริมโอกาส
 คู่มือนักศึกษาโครงการราชภัฏเสริมโอกาส
 แบบลงเวลาปฏิบัติงานโครงการราชภัฏเสริมโอกาส
 แบบหนังสือขอลาออกจากโครงการราชภัฏเสริมโอกาส  
 ดาวน์โหลด
 ดาวน์โหลด
 ดาวน์โหลด
 ดาวน์โหลด
 ดาวน์โหลด
 แบบฟอร์มทั่วไป
 บันทึกข้อความ
 ตัวอย่างบันทึกข้อความ
 ดาวน์โหลด
 ดาวน์โหลด

เอกสารกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา

เอกสาร

รายละเอียด

ดาวน์โหลด

กยศ.202
 หนังสือขอผ่อนผันการชำระหนี้
 ดาวน์โหลด
ผู้เผยแพร่ Admin-II