งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

อัตลักษณ์-เอกลักษณ์

 วัตถุประสงค์

         งานทุนและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครรราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยให้กู้ยืมสำหรับเป็นค่าเล่าเรียนเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพระหว่างการศึกษา อันจะเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน


 เอกลักษณ์

         "เสริมโอกาส สร้างชีวิต คู่คิดนักศึกษา"