งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ขั้นตอน/ปฏิทินการดำเนินการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคปกติ/ภาคกศ.ปช. ภาคการศึกษาที่ 1/2566 (รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เรื่อง ขั้นตอนการดำเนินการกู้ยืม/ปฏิทินการดำเนินการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
สำหรับนักศึกษาภาคปกติ/ภาคกศ.ปช. ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566
(เฉพาะผู้กู้ยืมรายใหม่และผู้กู้ยืมรายเก่าย้ายสถานศึกษา)

           ด้วยงานทุนและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา จะต้องดำเนินงานตามภารกิจที่เกี่ยวกับการให้บริการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมรายใหม่และผู้กู้ยืมรายเก่าย้ายสถานศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ทั้งนักศึกษาภาคปกติ/ภาคกศ.ปช. เพื่อเตรียมการคัดกรองและตรวจสอบคุณสมบัติผู้กู้ยืมและให้นักศึกษาผู้กู้ยืมดำเนินการตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบฯ ภายใต้กรอบระยะเวลาที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากำหนด และเกิดผลดีต่อนักศึกษาที่ประสงค์กู้ยืม งานทุนและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา จึงกำหนดขั้นตอนการดำเนินการกู้ยืม/ปฏิทินการดำเนินการกู้ยืมให้สอดคล้องกับปฏิทินของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาสำหรับระยะเวลาในการดำเนินการกู้ยืมของแต่ละขั้นตอน ให้นักศึกษาดำเนินการโดยอ้างอิงจากปฏิทินการดำเนินการกู้ยืม คลิกดูรายละเอียดด้านล่างนี้


 

ผู้เผยแพร่ Admin-II
อ่าน 16746 ครั้ง