งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ขั้นตอน/ปฏิทินการดำเนินการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคปกติ/ภาคกศ.ปช. ภาคการศึกษาที่ 1/2566 (รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา) เฉพาะสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เรื่อง ขั้นตอนการดำเนินการกู้ยืม/ปฏิทินการดำเนินการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
สำหรับนักศึกษาภาคปกติ/ภาคกศ.ปช. ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566
(เฉพาะผู้กู้ยืมรายใหม่และผู้กู้ยืมรายเก่าย้ายสถานศึกษา)
เฉพาะสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ด้วย กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้ประกาศสาขาวิชาที่สามารถกู้ยืมได้เพิ่มเติมจำนวน 1 สาขาวิชาได้แก่ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง กำหนดลักษณะของเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาฯ ฉบับที่ 7) สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่และผู้กู้ยืมรายเก่าย้ายสถานศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมการคัดกรองและตรวจสอบคุณสมบัติผู้กู้ยืมและให้นักศึกษาผู้กู้ยืมดำเนินการตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบฯ ภายใต้กรอบระยะเวลาที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากำหนด

        ในการนี้ งานทุนและแนะแนว จึงกำหนดให้นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตร/สาขาวิชาตามประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ฉบับที่ 7 ดังกล่าวข้างต้นดำเนินการตามรายละเอียดขั้นตอน ระยะเวลาที่กำหนด และรายชื่อหลักสูตร/สาขาวิชาที่จะต้องดำเนินการตามประกาศฉบับนี้ให้นักศึกษาอ้างอิงจากเอกสารที่แนบท้ายมาพร้อมประกาศฉบับนี้ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงอื่นใด งานทุนและแนะแนวจะประกาศแจ้งให้ทราบต่อไป

 

 

ผู้เผยแพร่ Admin-II
อ่าน 1833 ครั้ง