งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2/2563 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ/ภาคกศ.ปช. ทุกคณะทุกชั้นปี (ลักษณที่ 1 และลักษณะที่ 2)

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เรื่อง ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (ภาคปกติ/ภาคกศ.ปช.) ทุกคณะทุกชั้นปี  

          ด้วยงานทุนและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา ได้เล็งเห็นความสำคัญในกระบวนการกู้ยืมของนักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 1 และผู้กู้ยืมลักษณะที่ 2 เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ถูกต้อง สอดคล้องกับกระบวนการกู้ยืมตาม พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 ที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน และได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการและขั้นตอนการกู้ยืมตามสถานการณ์ปัจจุบัน โดยจัดขึ้นในวันที่ 20 – 27 พฤศจิกายน 2563 ผ่านระบบฝึกอบรม (ระบบบริการงานทุนและแนะแนว) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้เผยแพร่ Admin-I
อ่าน 15104 ครั้ง