งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รายชื่อนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยได้โอนเงินคืนนักศึกษากรณีที่สำรองจ่ายค่าเล่าเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2566 ลักษณะที่ 1 งวดที่ 15-16 ลักษณะที่ 2 งวดที่ 11-13 และลักษณะที่ 3 งวดที่ 5 และลดยอดหนี้ให้กับนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ลักษณะที่ 1 งวดที่ 13 ลักษณะที่ 2 งวดที่ 15

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยได้โอนเงินคืนให้กับนักศึกษากรณีที่สำรองจ่ายค่าเล่าเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566 

1.รายชื่อนักศึกษาที่สำรองจ่ายค่าเล่าเรียน และมหาวิทยาลัยได้โอนเงินคืนนักศึกษาแล้ว

 1.1 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ลักษณะที่ 1) งวดที่ 15-16

 1.2 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ลักษณะที่ 2) งวดที่ 11-13

 1.3 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ลักษณะที่ 3)งวดที่ 5

      - นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(ลักษณะที่ 1 ลักษณะที่ 2 และ ลักษณะที่ 3)ที่กู้ยืมทุนฯ กับธนาคารอิสลามทางธนาคารจะหักค่าธรรมเนียม 15 บาท และธนาคารกรุงไทยทางธนาคารจะหักค่าธรรมเนียม 8 บาท

                                                                                        

ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 1

ธนาคารอิสลาม งวดที่ 15

ธนาคารกรุงไทย งวดที่ 16

 

 

ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 2

ธนาคารอิสลาม งวดที่ 11

ธนาคารกรุงไทย งวดที่ 12-13

 

 

ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 3

ธนาคารกรุงไทย งวดที่ 5

 

2.รายชื่อนักศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยนำเงินคืนให้กับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเพื่อลดยอดหนี้ให้กับนักศึกษา เนื่องจากนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565

   2.1 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(ลักษณะที่ 1 งวดที่ 13 และลักษณะที่ 2 งวดที่ 15) 

 ลักษณะที่ 1 

 

งวดที่ 13

 

 

 

 ลักษณะที่ 2

 

งวดที่ 15

 

 

 

ผู้เผยแพร่ Admin-I
อ่าน 1522 ครั้ง