งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศรายชื่อนักศึกษาโครงการราชภัฏเสริมโอกาส ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ควบคุมและจัดจ้างนักศึกษาทำงานในโครงการราชภัฏเสริมโอกาส

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

       ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้อนุมัติโครงการราชภัฏเสริมโอกาส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และต้องการให้นักศึกษาเห็นคุณค่าของการทำงาน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตรงตามวัตถุประสงค์ มหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ควบคุมและจัดจ้างนักศึกษาโครงการราชภัฏเสริมโอกาส ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ หน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ดังรายชื่อต่อไปนี้

                                                        

 

ผู้เผยแพร่ Admin-I
อ่าน 1296 ครั้ง