งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ขั้นตอนการดำเนินการกู้ยืม/ปฏิทินการให้บริการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 1/2563 (รายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา)

ประกาศขั้นตอนการดำเนินการกู้ยืม/ปฏิทินการให้บริการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ภาคปกติ/ภาคกศ.ปช. 
(สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา)


          ด้วยงานทุนและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา จะต้องดำเนินงานตามภารกิจที่เกี่ยวกับการให้บริการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ทั้งนักศึกษาภาคปกติ/ภาคกศ.ปช. นั้น งานทุนและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา จึงกำหนดขั้นตอนให้สอดคล้องกับปฏิทินของกองทุนฯ เพื่อให้นักศึกษาดำเนินการตามขั้นตอนให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบของกองทุนฯ และดำเนินการภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนด ตามรายละเอียดดังนี้ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบการให้บริการงานทุนและแนะแนว


ผู้เผยแพร่ Admin-I
อ่าน 13188 ครั้ง