งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รายชื่อนักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่ธนาคารดำเนินการโอนเงินค่าเล่าเรียนนักศึกษาให้สถานศึกษาเรียบร้อยเเล้ว ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 ทุนกู้ยืมฯ ลักษณะที่ 1 (งวดที่ 27) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 ทุนกู้ยืมฯ ลักษณะที่ 1 (งวดที่ 13) และประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565 ทุนกู้ยืมฯ ลักษณะที่ 1 (งวดที่ 1) ทุนกู้ยืมฯ ลักษณะที่ 2 (งวดที่1) และทุนกู้ยืมฯ ลักษณะที่ 3 (งวดที่ 1)

ประชาสัมพันธ์ รายชื่อนักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ที่ธนาคารดำเนินการโอนเงินค่าเล่าเรียนนักศึกษาให้สถานศึกษาเรียบร้อยเเล้ว

ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 ทุนกู้ยืมฯ ลักษณะที่ 1 (งวดที่ 28)

ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 ทุนกู้ยืมฯ ลักษณะที่ 2 (งวดที่ 14)

และประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565 ทุนกู้ยืมฯ ลักษณะที่ 2 (งวดที่ 4) 

      

​ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 1

ธนาคารกรุงไทย งวดที่ 28  

 

 

​ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

 

ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 1

ธนาคารกรุงไทย งวดที่ 14

 

 

 

​ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

 

ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 2

ธนาคารกรุงไทย งวดที่ 4

 

 

 

 

หมายเหตุ : รายชื่อที่ประกาศนี้เป็นรายชื่อที่ธนาคารโอนเงินค่าเล่าเรียนให้กับมหาวิทยาลัยแล้ว เมื่อมหาวิทยาลัยดำเนินการโอนเงินคืนให้กับนักศึกษา (กรณีนักศึกษาที่สำรองจ่ายค่าเล่าเรียน) จะมีประกาศประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบอีกครั้ง

ผู้เผยแพร่ Admin-I
อ่าน 449 ครั้ง