งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รายชื่อนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่มหาวิทยาลัยได้โอนเงินคืนนักศึกษาที่นักศึกษาสำรองจ่ายค่าเล่าเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566 ลักษณะที่ 1 งวดที่ 20 และภาคการศึกษาที่ 2/2566 ลักษณะที่ 1 งวดที่ 5-6 ลักษณะที่ 2 งวดที่ 6-7

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยได้โอนเงินคืนให้กับนักศึกษากรณีที่สำรองจ่ายค่าเล่าเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566 และประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566

-รายชื่อนักศึกษาที่สำรองจ่ายค่าเล่าเรียน และมหาวิทยาลัยได้โอนเงินคืนนักศึกษาแล้ว 

ภาคการศึกษาที่ 1/2566 

-กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ลักษณะที่ 1) งวดที่ 20

ภาคการศึกษาที่ 2/2566 

1.1 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ลักษณะที่ 1) งวดที่ 5-6

1.2 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ลักษณะที่ 2) งวดที่ 6-7

      - นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(ลักษณะที่ 1และลักษณะที่ 2)ที่กู้ยืมกับธนาคารกรุงไทยทางธนาคารจะหักค่าธรรมเนียม 8 บาท และธนาคารอิสลามทางธนาคารจะหักค่าธรรมเนียม 15 บาท

                                                                     ภาคการศึกษาที่ 1/2566

ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 1

ธนาคารกรุงไทย งวดที่ 20

 

 

 

 

ภาคการศึกษาที่ 2/2566

ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 1

     ธนาคารกรุงไทย งวดที่ 5

 

   

       ธนาคารอิสลาม งวดที่ 6

 

 

ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 2

           ธนาคารกรุงไทย งวดที่ 6

ธนาคารอิสลาม งวดที่ 7

 

ผู้เผยแพร่ Admin-I
อ่าน 475 ครั้ง