งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การลงนามพยานในแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคการศึกษา 2/2564

ประชาสัมพันธ์งานทุนและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เรื่อง การลงนามพยานในแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
สำหรับนักศึกษาภาคปกติ/ภาคกศ.ปช. ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
(ผู้กู้ยืมทุกราย)

          ตามที่นักศึกษาได้ดำเนินการส่งเอกสารแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมและมีความกังวลใจในส่วนของการลงนามพยาน ซึ่งได้ติดต่องานทุนและแนะแนวเข้ามาบางส่วนนั้น งานทุนและแนะแนวขอแจ้งให้ทราบว่า หากแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมของนักศึกษาขาดความสมบูรณ์เฉพาะในส่วนของการลงนามพยาน งานทุนและแนะแนวจะยืนยันความถูกต้องในระบบให้แก่นักศึกษาทันที โดยจะไม่ตีกลับเอกสารเพื่อให้นักศึกษาแก้ไข ทั้งนี้ งานทุนและแนะแนวจะเป็นผู้ลงนามในส่วนของพยานให้แก่นักศึกษาในลำดับต่อไป ***เฉพาะกรณีแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมและเอกสารประกอบการกู้ยืมทุกส่วนถูกต้องครบถ้วนทั้งหมดแล้วแต่ไม่มีการลงนามส่วนของพยานเท่านั้น***

        จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

ผู้เผยแพร่ Admin-II
อ่าน 1328 ครั้ง