งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (รายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เรื่อง ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (ภาคปกติ/ภาคกศ.ปช.) สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา


          ด้วยงานทุนและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา ได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการยื่นกู้ของนักศึกษากับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จึงจัดให้นักศึกษา ภาคปกติ/ภาคกศ.ปช. เข้าปฐมนิเทศและรับฟังนโยบาย/ชี้แจงทำความเข้าใจก่อนการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 11 ปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้นักศึกษาเข้าใจในกระบวนการยื่นกู้ การดำเนินการที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับ พรบ. กยศ. พ.ศ. 2560 และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่จะยื่นกู้ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดผลดี ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยมีรายละเอียดตามวันและเวลาตารางดังนี้ และหากนักศึกษาท่านใดไม่เข้าร่วมปฐมนิเทศรับฟังนโยบาย/ชี้แจงทำความเข้าใจในครั้งนี้ งานทุนและแนะแนวจะไม่พิจารณาการดำเนินการยื่นกู้ของท่านต่อไป

 

ประกาศ ปฏิทินและขั้นตอนการการดำเนินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
สำหรับภาคปกติ/ภาคกศ.ปช. ทุกคณะ ทุกชั้นปี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
(ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 1 และผู้กู้ยืมลักษณะที่ 2)


          ด้วยงานทุนและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา จะต้องดำเนินงานตามภารกิจที่เกี่ยวกับการให้บริการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นักศึกษาภาคปกติ/ภาคกศ.ปช. ทุกคณะทุกชั้นปี นั้น งานทุนและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา จึงกำหนดขั้นตอนให้สอดคล้องกับปฏิทินของกองทุนฯ เพื่อให้นักศึกษาดำเนินการตามขั้นตอนให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบของกองทุนฯ และดำเนินการภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้ผู้เผยแพร่ Admin-II
อ่าน 347 ครั้ง