งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รายชื่อนักศึกษาที่สำรองจ่ายค่าเทอม/ได้รับยกเว้นค่าเทอม/ลาออก ภาคการศึกษาที่ 1/2562 (ลักษณะที่ 1 งวดที่1-8) (ลักษณะที่ 2 งวดที่ 1-6)

ประชาสัมพันธ์ รายชื่อนักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ที่สำรองจ่ายค่าเล่าเรียน/ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน/ลาออกจากมหาวิทยาลัย
ลักษณะที่ 1 (งวดที่ 1-8) และลักษณะที่ 2 (งวดที่ 1-6)
​ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 


1. รายชื่อนักศึกษาที่สำรองจ่ายค่าเล่าเรียนและมหาวิทยาลัยดำเนินการโอนเงินคืนนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว

***หมายเหตุ ธนาคารอิสลามจะหักค่าธรรมเนียม 15 บาท / ธนาคารกรุงไทยจะหักค่าธรรมเนียม 8 บาท***

ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม)

ธนาคารอิสลาม งวดที่ 1-2,4-6,8

ธนาคารกรุงไทย งวดที่ 3-7

ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม)

ธนาคารอิสลาม งวดที่ 1


2. รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการลดหนี้ในระบบเนื่องจากได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
เนื่องจากสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย นักศึกษาทุนโควต้าพิเศษ และนักศึกษาที่สำรองจ่ายค่าเล่าเรียน

***หมายเหตุ ธนาคารจะหักค่าธรรมเนียม 10 บาท ทุกกรณี***

ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม)

ธนาคารอิสลาม งวดที่ 2,4,6

ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม)

ธนาคารอิสลาม งวดที่ 1

ธนาคารกรุงไทย งวดที่ 2


 

ผู้เผยแพร่ Admin-II
อ่าน 285 ครั้ง