งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม (ในส่วนของพยาน) ภาคการศึกษาที่ 1/2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เรื่อง การลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม (ในส่วนของพยาน) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
สำหรับนักศึกษาภาคปกติ/ภาคกศ.ปช. ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
(ผู้กู้ยืมทุกราย)

          แจ้งแนวปฏิบัติการลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม (ในส่วนของพยาน) ด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มีแนวปฏิบัติการลงนามในแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมในส่วนของพยาน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งผู้กู้ยืมจะต้องให้พยานลงนามในในแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม โดยให้มีพยานลงชื่อ 2 คน โดยจะเป็นบุคคลใดก็ได้ ตัวอย่างขั้นตอนการจัดทำแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม วิธีการลงนาม สามารถศึกษารายละเอียดได้เว็บไซต์งานทุนและแนะแนว หัวข้อข่าว ขั้นตอน/ปฏิทินการดำเนินการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคปกติภาคกศ.ปช. ภาคการศึกษาที่ 2/2564 (ผู้กู้ยืมทุกราย)

        จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ผู้เผยแพร่ Admin-I
อ่าน 3182 ครั้ง