งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ขั้นตอน/ปฏิทินการดำเนินการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคปกติ/ภาคกศ.ปช. ภาคการศึกษาที่ 1/2564 (ฉบับต่อเนื่อง) (รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เรื่อง ขั้นตอนการดำเนินการกู้ยืม/ปฏิทินการดำเนินการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
สำหรับนักศึกษาภาคปกติ/ภาคกศ.ปช. ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
(เฉพาะผู้กู้ยืมรายใหม่และผู้กู้ยืมรายเก่าย้ายสถานศึกษา)

(ฉบับต่อเนื่อง)


      ตามที่งานทุนและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ประกาศมหาวิทยาลัย ที่ 818/2564 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขั้นตอนการดำเนินการกู้ยืม/ปฏิทินการดำเนินการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคปกติ/ภาคกศ.ปช. ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (เฉพาะผู้กู้ยืมรายใหม่และผู้กู้ยืมรายเก่าย้ายสถานศึกษา) นั้น เพื่อให้นักศึกษาผู้กู้ยืมสามารถดำเนินการตามขั้นตอนต่อเนื่องจากประกาศดังกล่าวข้างต้น และสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบฯ ภายใต้กรอบระยะเวลา ที่กองทุนฯกำหนด ดังนั้น งานทุนและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จึงกำหนดขั้นตอนการดำเนินการกู้ยืม/ปฏิทินการดำเนินการกู้ยืมให้สอดคล้องกับปฏิทินของกองทุนเงินให้กู้ยืม  เพื่อการศึกษา โดยให้นักศึกษาดำเนินการตามขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดตามปฏิทินที่แนบมาพร้อมนี้ผู้เผยแพร่ Admin-I
อ่าน 11858 ครั้ง