งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนการกู้ยืม ทุกคณะ ทุกชั้นปี ภาคปกติ/กศ.ปช. ภาคการศึกษาที่ 2/2562 (รายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา)

ประชาสัมพันธ์ ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ลักษณะที่ 1 และลักษณะที่ 2 ทุกคณะ ทุกชั้นปี ภาคปกติและภาค กศ.ปช.
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562


           ด้วยงานทุนและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา ได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการยื่นกู้ของนักศึกษากับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 1 และผู้กู้ยืมลักษณะที่ 2) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จึงจัดให้นักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.ปช. ทุกคณะทุกชั้นปี เข้าปฐมนิเทศและรับฟังนโยบาย/ชี้แจงทำความเข้าใจก่อนการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้นักศึกษาเข้าใจในกระบวนการกู้ยืม ระบบที่จะต้องดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้อง และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่จะยื่นกู้ ซึ่งมีรายละเอียดของช่วงการจัดให้เข้ารับฟังตามวันและเวลา ดังตารางนี้ และหากนักศึกษาท่านใดไม่เข้าร่วมปฐมนิเทศรับฟังนโยบาย/ชี้แจงทำความเข้าใจในครั้งนี้ งานทุนและแนะแนวจะไม่พิจารณาการดำเนินการยื่นกู้ของท่านต่อไป


ผู้เผยแพร่ Admin-II
อ่าน 259 ครั้ง