งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ปฏิทินและขั้นตอนการดำเนินการกู้ยืม เฉพาะนักศึกษาผู้กู้ยืมกลุ่มดำเนินการล่าช้า ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เรื่อง ปฏิทินและขั้นตอนการดำเนินการกู้ยืม เฉพาะนักศึกษาผู้กู้ยืมกลุ่มดำเนินการล่าช้า
สำหรับนักศึกษาภาคปกติ/ภาคกศ.ปช. ทุกลักษณะ
ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

          ตามที่งานทุนและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ดำเนินภารกิจที่เกี่ยวกับการให้บริการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น พบว่ายังมีนักศึกษาผู้กู้ยืมบางส่วนที่ประสงค์จะขอดำเนินการกู้ยืม แต่ไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด รวมทั้งไม่ได้ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย

          งานทุนและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา จึงกำหนด ปฏิทินการดำเนินการกู้ยืม สำหรับนักศึกษา ผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กลุ่มดำเนินการล่าช้า) ทั้งนี้ ให้นักศึกษาดำเนินการโดยอ้างอิงจากปฏิทินการดำเนินการกู้ยืมฉบับนี้และดำเนินการทุกขั้นตอนให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด
 

   

     

            


 

ผู้เผยแพร่ Admin-I
อ่าน 1249 ครั้ง