งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ขั้นตอน/ปฏิทินการดำเนินการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคปกติ/ภาคกศ.ปช. ภาคการศึกษาที่ 1/2566 (ผู้กู้ยืมรายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เรื่อง ขั้นตอนการดำเนินการกู้ยืม/ปฏิทินการดำเนินการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

สำหรับนักศึกษาภาคปกติ/ภาคกศ.ปช. ทุกลักษณะ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

(ผู้กู้ยืมรายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา)

-------------------------------------------------

          ด้วยงานทุนและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา จะต้องดำเนินงานตามภารกิจที่เกี่ยวกับการให้บริการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับผู้กู้ยืมทุกลักษณะ (เฉพาะผู้กู้ยืมรายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ทั้งนักศึกษาภาคปกติ/ภาคกศ.ปช. ดังนั้น งานทุนและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา จึงกำหนดขั้นตอนการดำเนินการกู้ยืมให้สอดคล้องกับปฏิทินของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาผู้กู้ยืมดำเนินการตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบของกองทุนฯ รวมทั้งดำเนินการกู้ยืมภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้

ผู้เผยแพร่ Admin-II
อ่าน 14699 ครั้ง