งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รายชื่อนักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่ธนาคารดำเนินการโอนเงินค่าเล่าเรียนนักศึกษาให้สถานศึกษาเรียบร้อยเเล้ว ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 ทุนกู้ยืมฯ ลักษณะที่ 1 (งวดที่ 25-26) ทุนกู้ยืมฯ ลักษณะที่ 2 (งวดที่ 18 ) และประจำภาคการศึกษาที่ 2/ 2564 ทุนกู้ยืมฯ ลักษณะที่ 1 (งวดที่ 11-12) ทุนกู้ยืมฯ ลักษณะที่ 2 (งวดที่ 12)

ประชาสัมพันธ์ รายชื่อนักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ที่ธนาคารดำเนินการโอนเงินค่าเล่าเรียนนักศึกษาให้สถานศึกษาเรียบร้อยเเล้ว

 ​ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ทุนกู้ยืมฯ ลักษณะที่ 1 (งวดที่ 25-26) ทุนกู้ยืมฯ ลักษณะที่ 2 (งวดที่ 18 ) ​​

ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564  ทุนกู้ยืมฯ ลักษณะที่ 1 (งวดที่ 11-12  )  ทุนกู้ยืมฯ ลักษณะที่ 2 (งวดที่ 12 ) 

 

​ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

ทุนกู้ยืมฯ ลักษณะที่ 1 (งวดที่ 25-26) และทุนกู้ยืมฯ ลักษณะที่ 2 (งวดที่ 18 ) ​​

ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 1

ธนาคารกรุงไทย งวดที่ 25

ธนาคารอิสลาม งวดที่ 26

ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 2 

ธนาคารกรุงไทย งวดที่ 18

 

 

ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

ทุนกู้ยืมฯ ลักษณะที่ 1 (งวดที่ 11-12  ) และทุนกู้ยืมฯ ลักษณะที่ 2 (งวดที่ 12 )

ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 1

ธนาคารกรุงไทย งวดที่ 11

ธนาคารอิสลาม งวดที่ 12

ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 2 

ธนาคารกรุงไทย งวดที่ 12

 

 

หมายเหตุ : รายชื่อที่ประกาศนี้เป็นรายชื่อที่ธนาคารโอนเงินค่าเล่าเรียนให้กับมหาวิทยาลัยแล้ว เมื่อมหาวิทยาลัยดำเนินการโอนเงินคืนให้กับนักศึกษา (กรณีนักศึกษาที่สำรองจ่ายค่าเล่าเรียน) จะมีประกาศประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบอีกครั้ง

ผู้เผยแพร่ Admin-I
อ่าน 543 ครั้ง