งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รายชื่อนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กลุ่มผู้กู้ยืมรายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา รายใหม่และรายเก่าย้ายถานศึกษา) ที่มหาวิทยาลัยได้โอนเงินคืนนักศึกษาที่นักศึกษาสำรองจ่ายค่าเล่าเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2566 ลักษณะที่ 1 งวดที่ 13-14 ลักษณะที่ 2 งวดที่ 8-10 และลักษณะที่ 3 งวดที่ 4

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยได้โอนเงินคืนให้กับนักศึกษากรณีที่สำรองจ่ายค่าเล่าเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566 

-รายชื่อนักศึกษาที่สำรองจ่ายค่าเล่าเรียน และมหาวิทยาลัยได้โอนเงินคืนนักศึกษาแล้ว

 1.1 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ลักษณะที่ 1) งวดที่ 13-14

 1.2 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ลักษณะที่ 2) งวดที่ 8-10

 1.3 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ลักษณะที่ 3) งวดที่ 4

      - นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(ลักษณะที่ 1 ลักษณะที่ 2 และลักษณะที่ 3)ที่กู้ยืมกับธนาคารกรุงไทยทางธนาคารจะหักค่าธรรมเนียม 8 บาท และธนาคารอิสลามทางธนาคารจะหักค่าธรรมเนียม 15 บาท

                                                                                        

ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 1

ธนาคารอิสลาม งวดที่ 13,14

 

 

ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 2

   ธนาคารอิสลาม งวดที่ 8,10  

ธนาคารกรุงไทย งวดที่ 9

 

ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 3

  ธนาคารอิสลาม งวดที่ 4             

 

ผู้เผยแพร่ Admin-I
อ่าน 1790 ครั้ง