งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รายชื่อและลำดับการส่งเอกสาร ทุกคณะ ทุกชั้นปี ภาคปกติ/กศ.ปช. ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563

ประกาศ รายชื่อและลำดับการส่งเอกสาร
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ 1 และลักษณะที่ 2
ทุกคณะ ทุกชั้นปี ภาคปกติและภาคกศ.ปช.

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

 


กยศ. ลักษณะที่ 1
ทุกชั้นปี ภาคปกติ/กศ.ปช.


กยศ. ลักษณะที่ 2
​ทุกชั้นปี ภาคปกติ/กศ.ปช.หมายเหตุ

**วันและเวลาในการลงนามฯและส่งเอกสารประกอบการกู้ยืม ให้นักศึกษาดูใน  ประกาศมหาวิทยาลัย เลขที่ 0769/2563 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

 

ผู้เผยแพร่ Admin-I
อ่าน 7100 ครั้ง