งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ปฏิทินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2562 (รายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา)

ประกาศ ปฏิทินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
(สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา) 


          ด้วยงานทุนและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา จะต้องดำเนินงานตามภารกิจที่เกี่ยวกับการให้บริการจากกองทุนเงินใหกู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ทั้งนักศึกษาภาคปกติ/ ภาคกศ.ปช. นั้น งานทุนและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา จึงกำหนดขั้นตอนให้สอดคล้องกับปฏิทินของกองทุนฯ เพื่อให้นักศึกษาดำเนินการตามขั้นตอนให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบของกองทุนฯ และดำเนินการภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนด ตามปฏิทินด้านล่าง


ผู้เผยแพร่ Admin-II
อ่าน 248 ครั้ง