งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รายชื่อนักศึกษาผู้กู้ยืมกลุ่มรอแก้ไขเอกสาร/ไม่พบเอกสาร (รายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา) ภาคการศึกษาที่ 1/2566

ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
(เฉพาะผู้กู้ยืมรายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา)
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566


          ตามที่งานทุนและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมและเอกสารประกอบการกู้ยืมให้แก่นักศึกษา โดยเอกสารที่ได้รับการตรวจถูกต้องแล้ว จะได้รับการยืนยันการลงนามเอกสารผ่านระบบ DSL และจัดส่งเอกสารฉบับจริงไปยังธนาคารเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ยกเว้น นักศึกษากลุ่มที่มีสถานะเอกสารไม่ถูกต้อง/รอแก้ไขเอกสาร และกลุ่มที่ไม่พบเอกสาร ดังนั้น ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อเข้ามาติดต่อด้วยตนเองที่งานทุนและแนะแนว อาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา (อาคาร 34 ชั้น 2) ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 08:30 – 16:30 น. ***หากนักศึกษาไม่มาติดต่อภายในตามวันและเวลาดังกล่าว จะถือว่านักศึกษาประสงค์ไม่กู้ยืมปีการศึกษา 2566 และจะดำเนินการยื่นกู้ยืมอีกครั้งได้ในปีการศึกษาถัดไป


ผู้เผยแพร่ Admin-II
อ่าน 1447 ครั้ง