งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รายชื่อนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยได้นำเงินคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เพื่อลดหนี้ให้กับนักศึกษาแล้ว ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ลักษณะที่ 1 งวดที่ 27-28 ภาคการศึกษาที่ 2/2564 ลักษณะที่ 1 งวดที่ 13 และภาคการศึกษาที่ 2/2565 ลักษณะที่ 1 งวดที่ 1-3 และลักษณะที่ 2 งวดที่ 3

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยนำเงินคืนให้กับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเพื่อลดยอดหนี้ให้กับนักศึกษาที่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาเนื่องจากสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย,นักศึกษาที่ลาออก,นักศึกษาที่ลาพักการศึกษา ,นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา และนักศึกษาที่มีเงินค่าลงทะเบียนเรียนส่วนเกิน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564,2/2564 และ 2/2565

     ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564

   (ลักษณะที่ 1 งวดที่ 27-28)

            

ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 1

ธนาคารอิสลาม งวดที่ 27

ธนาคารกรุงไทย งวดที่ 28

 

 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 

(ลักษณะที่ 1 งวดที่ 13 )

 

ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 1

ธนาคารอิสลาม งวดที่ 13

 

 

 

 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565 

(ลักษณะที่ 1 งวดที่ 1-3 )

ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 1

ธนาคารอิสลาม งวดที่ 1,3

ธนาคารกรุงไทย งวดที่ 2

 

(ลักษณะที่ 2 งวดที่ 3 )

ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 2

ธนาคารกรุงไทย งวดที่ 3

 

 

 

 

ผู้เผยแพร่ Admin-I
อ่าน 689 ครั้ง