งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รายชื่อนักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่ธนาคารดำเนินการโอนเงินค่าเล่าเรียนนักศึกษาให้สถานศึกษาเรียบร้อยเเล้ว ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 ทุนกู้ยืมฯ ลักษณะที่ 1 (งวดที่ 10-11) ทุนกู้ยืมฯ ลักษณะที่ 2 (งวดที่ 11-12) และทุนกู้ยืมฯ ลักษณะที่ 3 (งวดที่ 3)

ประชาสัมพันธ์ รายชื่อนักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ที่ธนาคารดำเนินการโอนเงินค่าเล่าเรียนนักศึกษาให้สถานศึกษาเรียบร้อยเเล้ว

ทุนกู้ยืมฯ ลักษณะที่ 1 (งวดที่ 10-11) และ ทุนกู้ยืมฯ ลักษณะที่ 2 (งวดที่ 11-12) 

         ผู้กู้ยืมรายใหม่ รายเก่าย้ายสถานศึกษา และกลุ่มผู้กู้ยืมรายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา

​ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 1

ธนาคารกรุงไทย งวดที่ 10

ธนาคารอิสลาม งวดที่ 11

 

ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 2 

ธนาคารกรุงไทย งวดที่ 11

ธนาคารอิสลาม งวดที่ 12

หมายเหตุ : รายชื่อที่ประกาศนี้เป็นรายชื่อที่ธนาคารโอนเงินค่าเล่าเรียนให้กับมหาวิทยาลัยแล้ว เมื่อมหาวิทยาลัยดำเนินการโอนเงินคืนให้กับนักศึกษา (กรณีนักศึกษาที่สำรองจ่ายค่าเล่าเรียน) จะมีประกาศประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบอีกครั้ง

 

 ธนาคารกรุงไทย งวดที่ 3      

 

 

ผู้เผยแพร่ Admin-I
อ่าน 1126 ครั้ง