งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รายชื่อนักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กลุ่มผู้กู้ยืมรายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา ที่ธนาคารดำเนินการโอนเงินค่าเล่าเรียนนักศึกษาให้สถานศึกษาเรียบร้อยเเล้ว ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566 ทุนกู้ยืมฯ ลักษณะที่ 1 (งวดที่ 1-7) ทุนกู้ยืมฯ ลักษณะที่ 2 (งวดที่ 1-6) และทุนกู้ยืมฯ ลักษณะที่ 3 (งวดที่ 1-3)

ประชาสัมพันธ์ รายชื่อนักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ที่ธนาคารดำเนินการโอนเงินค่าเล่าเรียนนักศึกษาให้สถานศึกษาเรียบร้อยเเล้ว

ทุนกู้ยืมฯ ลักษณะที่ 1 (งวดที่ 1-7) ทุนกู้ยืมฯ ลักษณะที่ 2 (งวดที่ 1-6) และ ทุนกู้ยืมฯ ลักษณะที่ 3 (งวดที่ 1-3) 

       กลุ่มผู้กู้ยืมรายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา

​ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 1

ธนาคารกรุงไทย งวดที่ 1,3,5,7

ธนาคารอิสลาม งวดที่ 2,4,6

 

ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 2 

ธนาคารกรุงไทย งวดที่ 1,3,5

ธนาคารอิสลาม งวดที่ 2,4,6

 

 ธนาคารกรุงไทย งวดที่ 1,3      

ธนาคารอิสลาม งวดที่ 2

 

หมายเหตุ : รายชื่อที่ประกาศนี้เป็นรายชื่อที่ธนาคารโอนเงินค่าเล่าเรียนให้กับมหาวิทยาลัยแล้ว เมื่อมหาวิทยาลัยดำเนินการโอนเงินคืนให้กับนักศึกษา (กรณีนักศึกษาที่สำรองจ่ายค่าเล่าเรียน) จะมีประกาศประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบอีกครั้ง

ผู้เผยแพร่ Admin-I
อ่าน 1741 ครั้ง