งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รายชื่อนักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ 1 และ 2 ทุกคณะ ทุกชั้นปี ภาคปกติ/กศ.ปช. 1/2563 (รายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา)

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ลักษณะที่ 1 และลักษณะที่ 2 ทุกคณะ ทุกชั้นปี ภาคปกติ/กศ.ปช.

(สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา)
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563


ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม)
ทุกชั้นปี ภาคปกติ/กศ.ปช.ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม)
​ทุกชั้นปี ภาคปกติ/กศ.ปช.


ขั้นตอนการบันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียนในระบบ e-Studentloan


หมายเหตุ

**วันและเวลาในการลงนามฯและส่งเอกสารประกอบการกู้ยืม ให้นักศึกษาดูใน ประกาศมหาวิทยาลัย เลขที่ 272/2563 ลงวันที่ 12 พ.ค. 25636

***หากสถานะการส่งเอกสารของนักศึกษาในระบบบริการงานทุนและแนะแนวขึ้นสถานะ "เสร็จสมบูรณ์" แล้วเเต่ไม่พบรายชื่อ ให้นักศึกษาติดต่อที่งานทุนและแนะแนวหรือติดต่อทางเฟซบุ๊กงานทุนและแนะแนว ภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2563 หากนักศึกษาไม่มาติดต่อภายในวันดังกล่าวจะถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์กู้ยืมในปีการศึกษา 2563

 

ผู้เผยแพร่ Admin-I
อ่าน 9412 ครั้ง