งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รายชื่อนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยได้โอนเงินคืนนักศึกษาที่นักศึกษาสำรองจ่ายค่าเล่าเรียน และลดหนี้ให้กับนักศึกษาแล้ว ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ลักษณะที่ 1 งวดที่ 1-2,10-12 ลักษณะที่ 2 งวดที่ 11-13 และลักษณะที่ 3 งวดที่ 3

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยได้โอนเงินคืนให้กับนักศึกษากรณีที่สำรองจ่ายค่าเล่าเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565

1.รายชื่อนักศึกษาที่สำรองจ่ายค่าเล่าเรียน และมหาวิทยาลัยได้โอนเงินคืนนักศึกษาแล้ว

 1.1 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ลักษณะที่ 1) งวดที่ 10-11

 1.2 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ลักษณะที่ 2) งวดที่ 11-13

 1.3 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ลักษณะที่ 3) งวดที่ 3

      - นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(ลักษณะที่ 1 ลักษณะที่ 2 และลักษณะที่ 3)ที่กู้ยืมทุนฯ กับธนาคารอิสลามทางธนาคารจะหักค่าธรรมเนียม 15 บาท และธนาคารกรุงไทยทางธนาคารจะหักค่าธรรมเนียม 8 บาท

                                                                                        

ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 1

ธนาคารกรุงไทย งวดที่ 10,12

 

   

       ธนาคารอิสลาม งวดที่ 11

 

ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 2

        ธนาคารกรุงไทย งวดที่ 11,13

 

ธนาคารอิสลาม งวดที่ 12


 

ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 3

        ธนาคารกรุงไทย งวดที่ 3

 

2.รายชื่อนักศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยนำเงินคืนให้กับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเพื่อลดยอดหนี้ให้กับนักศึกษาที่ลาออก ,ลาพักการศึกษา และมีเงินค่าลงทะเบียนเรียนส่วนเกิน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565

   2.1 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(ลักษณะที่ 1 งวดที่ 1,8 และ 10)

                                                                     

ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 1

        ธนาคารกรุงไทย งวดที่ 1,10

 

ธนาคารอิสลาม งวดที่ 2


 

 

ผู้เผยแพร่ Admin-I
อ่าน 787 ครั้ง