งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ปฐมนิเทศนักศึกษาผู้กู้ยืมก่อนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 1/2564 (รายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา)

ประกาศมหาวิทยาลัย
ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ภาคปกติ/ภาคกศ.ปช. ทุกคณะ ทุกชั้นปี
(เฉพาะผู้กู้ยืมรายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา)


          ด้วยงานทุนและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา ได้เล็งเห็นความสำคัญในกระบวนการกู้ยืมของนักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 1 และผู้กู้ยืมลักษณะที่ 2 เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ถูกต้อง สอดคล้องกับกระบวนการกู้ยืมตาม พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 ที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน และได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการและขั้นตอนการกู้ยืมตามสถานการณ์ปัจจุบัน โดยจัดขึ้นในวันที่ 25 มิถุนายน – 2  กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ผ่านระบบฝึกอบรม (ระบบบริการงานทุนและแนะแนว) 


ผู้เผยแพร่ Admin-I
อ่าน 8542 ครั้ง