งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รายชื่อนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยได้โอนเงินคืนให้กับนักศึกษากรณีที่สำรองจ่ายค่าเล่าเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ลักษณะที่ 1 งวดที่ 1-2 ลักษณะที่ 2 งวดที่ 2 และลักษณะที่ 3 งวดที่ 1

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยได้โอนเงินคืนให้กับนักศึกษากรณีที่สำรองจ่ายค่าเล่าเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 

1.รายชื่อนักศึกษาที่สำรองจ่ายค่าเล่าเรียน และมหาวิทยาลัยได้โอนเงินคืนนักศึกษาแล้ว

 1.1 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ลักษณะที่ 1) งวดที่ 12-14

 1.2 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ลักษณะที่ 2) งวดที่ 8-10

 

      - นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(ลักษณะที่ 1 และลักษณะที่ 2)ที่กู้ยืมทุนฯ กับธนาคารอิสลามทางธนาคารจะหักค่าธรรมเนียม 15 บาท และธนาคารกรุงไทยทางธนาคารจะหักค่าธรรมเนียม 8 บาท

                                                                                        

ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 1 

ธนาคารอิสลาม งวดที่ 1-2

 

 

 

ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 2 

     ธนาคารอิสลาม งวดที่ 2

 

ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 3

     ธนาคารกรุงไทย งวดที่ 2


 

ผู้เผยแพร่ Admin-I
อ่าน 1829 ครั้ง