งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ขยายระยะเวลาส่งเอกสารในระบบบริการงานทุนและแนะแนว ภาคการศึกษาที่ 1/2566 (เฉพาะผูุ้กู้ยืมรายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา)

ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ขยายระยะเวลาส่งเอกสารในระบบบริการงานทุนและแนะแนว

สำหรับนักศึกษาภาคปกติ/ภาคกศ.ปช. ทุกลักษณะ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

(ผู้กู้ยืมรายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา)

-------------------------------------------------

แจ้งสำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (เฉพาะผู้กู้ยืมรายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566 เนื่องจากสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาปิดปรับปรุงระบบเครือข่ายวันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2566 ส่งผลให้ระบบบริการงานทุนและแนะแนวไม่สามารถเข้าใช้งานได้ ดังนั้นจึงขยายระยะเวลาให้นักศึกษาอัปโหลดส่งเอกสารในระบบบริการงานทุนและแนะแนวในวันที่ 26 - 27 มิถุนายน 2566 ขออภัยในความไม่สะดวก

*********************

ผู้เผยแพร่ Admin-II
อ่าน 301 ครั้ง