งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ขั้นตอน/ปฏิทินการดำเนินการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคปกติ/ภาคกศ.ปช. ภาคการศึกษาที่ 1/2565 (ฉบับที่ 3) (รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เรื่อง ขั้นตอนการดำเนินการกู้ยืม/ปฏิทินการดำเนินการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
สำหรับนักศึกษาภาคปกติ/ภาคกศ.ปช. ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
(เฉพาะผู้กู้ยืมรายใหม่และผู้กู้ยืมรายเก่าย้ายสถานศึกษา)

(ฉบับที่ 3)

          ด้วย กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้ประกาศสาขาวิชาที่สามารถกู้ยืมได้เพิ่มเติมจำนวน 14 หลักสูตร/สาขาวิชา (ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง กำหนดลักษณะของเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับชั้นการศึกษา และหลักสูตรที่จะให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ฉบับที่ 5) สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่และผู้กู้ยืมรายเก่าย้ายสถานศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมการคัดกรองและตรวจสอบคุณสมบัติผู้กู้ยืมและให้นักศึกษาผู้กู้ยืมดำเนินการตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบฯ ภายใต้กรอบระยะเวลาที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากำหนด

            ในการนี้ งานทุนและแนะแนว จึงกำหนดให้นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตร/สาขาวิชาตามประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ฉบับที่ 5 ดังกล่าวข้างต้นดำเนินการตามรายละเอียดขั้นตอน ระยะเวลาที่กำหนด และรายชื่อหลักสูตร/สาขาวิชาที่จะต้องดำเนินการตามประกาศฉบับนี้ให้นักศึกษาอ้างอิงจากเอกสารที่แนบท้ายมาพร้อมประกาศฉบับนี้ ทั้งนี้ สำหรับหลักสูตร/สาขาวิชาอื่น ๆ ที่ไม่มีรายชื่อในเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ให้รอติดตามประกาศฉบับถัดไป และ/หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงอื่นใด งานทุนและแนะแนวจะประกาศแจ้งให้ทราบต่อไป

 

 

ผู้เผยแพร่ Admin-I
อ่าน 2214 ครั้ง