งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รายชื่อนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่มหาวิทยาลัยได้โอนเงินคืนนักศึกษาที่นักศึกษาสำรองจ่ายค่าเล่าเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566 ลักษณะที่ 1 งวดที่ 11-12

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยได้โอนเงินคืนให้กับนักศึกษากรณีที่สำรองจ่ายค่าเล่าเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566

-รายชื่อนักศึกษาที่สำรองจ่ายค่าเล่าเรียน และมหาวิทยาลัยได้โอนเงินคืนนักศึกษาแล้ว

 1.1 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ลักษณะที่ 1) งวดที่ 11-12

 

      - นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่กู้ยืมกับธนาคารกรุงไทยทางธนาคารจะหักค่าธรรมเนียม 8 บาท และธนาคารอิสลามทางธนาคารจะหักค่าธรรมเนียม 15 บาท

 

                                                                                        

ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 1

ธนาคารอิสลาม งวดที่ 11      

 

   

       ธนาคารกรุงไทย งวดที่ 12

 

 

 

 

 

ผู้เผยแพร่ Admin-I
อ่าน 2616 ครั้ง