งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รายชื่อนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยได้โอนเงินคืนนักศึกษาแล้ว กรณีที่นักศึกษาสำรองจ่ายค่าเล่าเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ลักษณะที่ 1 (งวดที่ 25) และภาคการศึกษาที่ 2/2564 ลักษณะที่ 1 (งวดที่ 11) ลักษณะที่ 2 งวดที่ (12 )

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยได้โอนเงินคืนให้กับนักศึกษากรณีที่สำรองจ่ายค่าเล่าเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 และภาคการศึกษาที่ 2/2564

รายชื่อนักศึกษาที่สำรองจ่ายค่าเล่าเรียน และมหาวิทยาลัยได้โอนเงินคืนนักศึกษาแล้ว

 1.1 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 ลักษณะที่ 1 (งวดที่ 25) และประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 ลักษณะที่ 1 (งวดที่ 11)

   1.2 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 ลักษณะที่ 2 (งวดที่ 12)

      นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาลักษณะที่ 1 ลักษณะที่ 2 ที่กู้ยืมทุนฯ กับธนาคารกรุงไทยทางธนาคารจะหักค่าธรรมเนียม 8 บาท

 

                                                                                                   ภาคการศึกษาที่ 1/2564 

ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 1

ธนาคารกรุงไทย งวดที่ 11

 

   

 

                                                                                                      ภาคการศึกษาที่ 2/2564 
 

ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 1

     ธนาคารกรุงไทย งวดที่ 11

 

ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 2

    ธนาคารกรุงไทย งวดที่ 12

 

 

 

 

ผู้เผยแพร่ Admin-I
อ่าน 600 ครั้ง