งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รายชื่อนักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่ธนาคารดำเนินการโอนเงินค่าเล่าเรียนนักศึกษาให้สถานศึกษาเรียบร้อยเเล้ว ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566 ทุนกู้ยืมฯ ลักษณะที่ 1 (งวดที่ 1-4) ทุนกู้ยืมฯ ลักษณะที่ 2 (งวดที่1-5) และทุนกู้ยืมฯ ลักษณะที่ 3 (งวดที่ 1-2)

ประชาสัมพันธ์ รายชื่อนักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ที่ธนาคารดำเนินการโอนเงินค่าเล่าเรียนนักศึกษาให้สถานศึกษาเรียบร้อยเเล้ว

ทุนกู้ยืมฯ ลักษณะที่ 1 (งวดที่ 1-4) ทุนกู้ยืมฯ ลักษณะที่ 2 (งวดที่ 1-5) และ ทุนกู้ยืมฯ ลักษณะที่ 3 (งวดที่ 1-2) 

​ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 1

ธนาคารกรุงไทย งวดที่ 1,3

ธนาคารอิสลาม งวดที่ 2,4

 

ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 2 

ธนาคารอิสลาม งวดที่ 1,3-4

ธนาคารอิสลาม งวดที่ 2,5

 

 ธนาคารกรุงไทย งวดที่ 1      

 ธนาคารอิสลาม งวดที่ 2

 

หมายเหตุ : รายชื่อที่ประกาศนี้เป็นรายชื่อที่ธนาคารโอนเงินค่าเล่าเรียนให้กับมหาวิทยาลัยแล้ว เมื่อมหาวิทยาลัยดำเนินการโอนเงินคืนให้กับนักศึกษา (กรณีนักศึกษาที่สำรองจ่ายค่าเล่าเรียน) จะมีประกาศประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบอีกครั้ง

ผู้เผยแพร่ Admin-I
อ่าน 1239 ครั้ง