งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ปฏิทินการดำเนินงานและขั้นตอนการดำเนินการกู้ยืมเงิน ภาคการศึกษาที่ 1/2562 (รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา)

ประกาศ ปฏิทินการดำเนินงาน ขั้นตอนการดำเนินการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ภาคปกติ/ภาคกศ.ปช.
(สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา)


          ด้วยงานทุนและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา จะต้องดำเนินงานตามภารกิจที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับการให้กู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (สำหรับผู้กู้รายใหม่ และผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษา) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 นั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ ดังนั้น งานทุนและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา จึงกำหนดปฏิทินการดำเนินงานขั้นตอนการดำเนินการกู้ยืมที่ต่อเนื่องหลังจากขั้นตอนการส่งเอกสารในวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมาแล้วนั้น (รายละเอียดตามปฏิทินที่แนบมาพร้อมนี้)

ผู้เผยแพร่ Admin-II
อ่าน 262 ครั้ง