งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รายชื่อและลำดับการส่งเอกสาร ทุกลักษณะ ทุกคณะ ทุกชั้นปี ภาคปกติ/กศ.ปช. ภาคการศึกษาที่ 2/2562 (รายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา)

ประกาศ รายชื่อและลำดับการส่งแบบคำขอกู้ยืมและลงนามแบบยืนยันฯ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ 1 และลักษณะที่ 2
ทุกคณะ ทุกชั้นปี ภาคปกติและภาคกศ.ปช.

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

 


กยศ. ลักษณะที่ 1
ทุกชั้นปี ภาคปกติ/กศ.ปช.


กยศ. ลักษณะที่ 2
ทุกชั้นปี ภาคปกติ/กศ.ปช.หมายเหตุ

*วันและเวลาในการส่งแบบคำขอกู้และลงนามฯ ให้นักศึกษาดูใน ประกาศมหาวิทยาลัย เลขที่ 549/2562 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562

**นักศึกษาที่บันทึกแบบคำขอกู้ยืมในระบบหลังวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 จะไม่มีรายชื่อในประกาศนี้

***กรณีไม่พบรายชื่อ นักศึกษาสามารถลงชื่อเพิ่มเติมได้ในวันที่มาส่งเอกสาร

ผู้เผยแพร่ Admin-II
อ่าน 418 ครั้ง