งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ปฏิทินและขั้นตอนการดำเนินการกู้ยืม เฉพาะนักศึกษาผู้กู้ยืมรายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา (กลุ่มดำเนินการล่าช้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2566

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เรื่อง ปฏิทินและขั้นตอนการดำเนินการกู้ยืม กลุ่มดำเนินการล่าช้า
สำหรับนักศึกษาภาคปกติ/ภาคกศ.ปช. ทุกลักษณะ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566
เฉพาะผู้กู้ยืมรายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา
-------------------------------------------------

ตามที่ งานทุนและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ดำเนินภารกิจที่เกี่ยวกับการให้บริการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น พบว่ายังมีนักศึกษาผู้กู้ยืมบางส่วนที่ประสงค์ จะขอดำเนินการกู้ยืม แต่ไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด รวมทั้งไม่ได้ดำเนินการภายในระยะ วลาที่กำหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย

      ดังนั้น งานทุนและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา จึงกำหนด ปฏิทินการดำเนินการกู้ยืมสำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กลุ่มดำเนินการล่าช้า ทั้งนี้ ให้นักศึกษาดำเนินการโดยอ้างอิงจากปฏิทินการดำเนินการกู้ยืมฉบับนี้และดำเนินการทุกขั้นตอนให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด    

                 

ผู้เผยแพร่ Admin-II
อ่าน 1110 ครั้ง