งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ขั้นตอน/ปฏิทินการดำเนินการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคปกติ/ภาคกศ.ปช. ภาคการศึกษาที่ 1/2565 (ฉบับที่ 2) (รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เรื่อง ขั้นตอนการดำเนินการกู้ยืม/ปฏิทินการดำเนินการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
สำหรับนักศึกษาภาคปกติ/ภาคกศ.ปช. ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
(เฉพาะผู้กู้ยืมรายใหม่และผู้กู้ยืมรายเก่าย้ายสถานศึกษา)

(ฉบับที่ 2)


      ตามที่ นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ผู้กู้ยืมรายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา) ได้ดำเนินการยื่นคำขอกู้ยืมผ่านระบบ (Digital Student Loan Fund System : DSL) และได้รับพิจารณาอนุมัติให้กู้ยืมเงิน จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแล้วนั้น จำนวน 537 ราย (ตามรายชื่อที่แนบ) ดังนั้น เพื่อให้นักศึกษาผู้กู้ยืมที่ได้รับอนุมัติการให้กู้ยืมเงินดำเนินการตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบของกองทุนฯ จึงให้นักศึกษาดำเนินการตามรายละเอียดเอกสารที่แนบท้ายมาพร้อมประกาศฉบับนี้


 

ผู้เผยแพร่ Admin-I
อ่าน 4433 ครั้ง