งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รายชื่อนักศึกษาผู้กู้ยืมที่มีสถานะลงนามผ่านระบบ DSL สำเร็จ และได้รับการจัดส่งเอกสารไปยังธนาคารแล้ว ภาคการศึกษาที่ 2/2565

ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รายชื่อนักศึกษาผู้กู้ยืมที่มีสถานะลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมผ่านระบบ DSL สำเร็จ

และได้รับการจัดส่งเอกสารไปยังธนาคารเรียบร้อยแล้ว

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

          ตามที่งานทุนและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของแบบเบิกเงินกู้ยืมและเอกสารประกอบการกู้ยืมให้แก่นักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาโดยเอกสารที่ได้รับการตรวจถูกต้องแล้ว มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการยืนยันการลงนามเอกสารผ่านระบบ DSL และจัดส่งเอกสารฉบับจริงไปยังธนาคารเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งให้นักศึกษาทราบโดยทั่วกัน

ผู้เผยแพร่ Admin-II
อ่าน 1270 ครั้ง