งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

หนังสือขอความอนุเคราะห์รับรองลายมือชื่อและขั้นตอนการจัดทำสัญญากู้ยืม (รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา)

ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการจัดทำสัญญากู้ยืมและหนังสือขอความอนุเคราะห์รับรองลายมือชื่อผู้ค้ำประกัน
สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

 


ดาวน์โหลดหนังสือขอความอนุเคราะห์รับรองลายมือชื่อผู้ค้ำประกัน


รายละเอียดขั้นตอนการจัดทำสัญญากู้ยืมและเอกสารประกอบการกู้ยืม


 

ผู้เผยแพร่ Admin-II
อ่าน 930 ครั้ง