งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคปกติ/ภาคกศ.ปช. ภาคการศึกษาที่ 2/2566 (ผู้กู้ยืมทุกราย)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เรื่อง ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (ภาคปกติ/ภาคกศ.ปช.) ผู้กู้ยืมทุกราย

          ด้วยงานทุนและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา ได้เล็งเห็นความสำคัญในกระบวนการกู้ยืมของนักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ถูกต้องโดยการปฐมนิเทศครั้งนี้จัดขึ้นในวันที่ 18 - 25 ธันวาคม 2566 ผ่านระบบฝึกอบรม (ระบบบริการงานทุนและแนะแนว)

ผู้เผยแพร่ Admin-II
อ่าน 684 ครั้ง