งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การตรวจสอบสถานะผู้กู้ยืมผ่านระบบสำหรับนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2563 (รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษาและผู้กู้ยืมทุกรายรอบขยายระยะเวลาดำเนินการ)

ประชาสัมพันธ์ การตรวจสอบสถานะผู้กู้ยืมผ่านระบบสำหรับนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ผู้กู้ยืมรายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา และผู้กู้ยืมทุกรายรอบขยายระยะเวลาดำเนินการ
ลักษณะที่ 1 และลักษณะที่ 2 ภาคปกติ/ภาค กศ.ปช. ทุกคณะ ทุกชั้นปี
ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563


การตรวจสอบสถานะผู้กู้ยืมผ่านระบบ (ระบบ e-Studentloan และระบบบริการการศึกษา) สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผู้กู้ยืมรายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษาและผู้กู้ยืมทุกรายรอบขยายระยะเวลาดำเนินการเพิ่มเติม ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ห้องงานทุนและแนะแนว อาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา (อาคาร 34 ชั้น 2) โทรศัพท์ 044009009 ต่อ 3426,3427 


ผู้เผยแพร่ Admin-II
อ่าน 475 ครั้ง