งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รายชื่อนักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่ธนาคารดำเนินการโอนเงินค่าเล่าเรียนนักศึกษาให้สถานศึกษาเรียบร้อยเเล้ว ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565 ทุนกู้ยืมฯ ลักษณะที่ 1 (งวดที่ 3-4) ทุนกู้ยืมฯ ลักษณะที่ 2 (งวดที่ 2-3) และทุนกู้ยืมฯ ลักษณะที่ 3 (งวดที่ 2)

ประชาสัมพันธ์ รายชื่อนักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ที่ธนาคารดำเนินการโอนเงินค่าเล่าเรียนนักศึกษาให้สถานศึกษาเรียบร้อยเเล้ว

ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

 ทุนกู้ยืมฯ ลักษณะที่ 1 (งวดที่ 3-4) ทุนกู้ยืมฯ ลักษณะที่ 2 (งวดที่ 2-3) และทุนกู้ยืมฯ ลักษณะที่ 3 (งวดที่ 2 )      

​ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

 

ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 1

ธนาคารอิสลาม งวดที่ 3

ธนาคารกรุงไทย งวดที่ 4

 

ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 2

ธนาคารอิสลาม งวดที่ 2

ธนาคารกรุงไทย งวดที่ 3

 

 

 ธนาคารกรุงไทย งวดที่ 2              

 

 

 

หมายเหตุ : รายชื่อที่ประกาศนี้เป็นรายชื่อที่ธนาคารโอนเงินค่าเล่าเรียนให้กับมหาวิทยาลัยแล้ว เมื่อมหาวิทยาลัยดำเนินการโอนเงินคืนให้กับนักศึกษา (กรณีนักศึกษาที่สำรองจ่ายค่าเล่าเรียน) จะมีประกาศประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบอีกครั้ง

ผู้เผยแพร่ Admin-I
อ่าน 634 ครั้ง