งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ให้นักศึกษา ภาคกศ.ปช. ทุกคณะ ทุกชั้นปี ที่ประสงค์กู้ยืมในภาคการศึกษาที่ 3 / 2563 มารายงานตัว ณ ห้องงานทุนและแนะแนว

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เรื่อง  ให้นักศึกษา ภาคกศ.ปช. ทุกคณะ ทุกชั้นปี ที่ประสงค์กู้ยืมในภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2563

มารายงานตัว ณ ห้องงานทุนและแนะแนว เพื่อรับทราบแนวปฏิบัติในการกู้ยืม 

 ด้วยงานทุนและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา จะต้องดำเนินการตามภารกิจการให้บริการแก่นักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ทั้งผู้กู้ยืม (ลักษณะที่ 1) และผู้กู้ยืม (ลักษณะที่ 2) นั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบของกองทุนฯ และเกิดผลดีต่อนักศึกษาที่ประสงค์จะกู้ยืมเงินในภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2563

       ดังนั้น จึงประกาศให้นักศึกษา ภาคกศ.ปช. ทุกคณะ ทุกชั้นปี ที่ประสงค์จะกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2563 มารายงานตัว ในวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 เวลา 12.00 น. ณ ห้องงานทุนและแนะแนว อาคาร 34 ชั้น 2 (อาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา) เพื่อรับทราบแนวปฏิบัติในการกู้ยืม หากนักศึกษาท่านใดไม่มารายงานตัวรับทราบแนวปฏิบัติจะถือว่าไม่ประสงค์กู้ยืม

 

ผู้เผยแพร่ Admin-I
อ่าน 395 ครั้ง